top of page
etik-kurallar22.jpg

Yasalar Uyum

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI POLİTİKASI

Bu politika metni ile Teleset Group’un etik kurallar ile ilgili taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının net bir şekilde ortaya konulması amaçlanmaktadır ve bu politika Teleset Group bünyesinde bulunan tüm şirketler için geçerlidir

Temel Değerlerimiz

Teleset Group çalışanlarından şirketlerin saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini koruyacak ve geliştirecek tavır ve davranışlarda bulunmaları beklenir. Tüm grup şirket çalışanlarından ve şirket adına hizmette bulunan kişi ve kuruluşlardan görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davranışlarda, öncelikle uygulamadaki tüm kanun ve mevzuata uygun ve ilave olarak dürüstlük, güvenilirlik, saygınlık gibi temel ahlaki ilkeler ışığında hareket etmeleri beklenmektedir.

Bu politikada belirtilen kurallar ile uygulama prensipleri, kadrolu çalışanlar, sözleşmeye tabi çalışanlar, dış kaynaklar, danışmanlar, avukatlık, müşavirlik destek hizmeti alınan şirketler de dahil olmak üzere Teleset Group için veya Teleset Group adına hizmette bulunan tüm kişi ve kuruluşları kapsamaktadır.

Yasalar Uyum

Teleset Group yurtiçi ve yurtdışı tüm faaliyetlerini/işlemlerini ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde yürütür ve kayıt altına alır. Yasalarla belirlenen düzenleyici kurum ve kuruluşlar tarafından istenilen bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında sunar ya da raporlar.
Her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerle ilişkilerde eşit mesafede yer almaya ve yükümlülüklerini bu sorumluluk bilinci ile yerine getirmeye özen gösterir.

Ayrımcılık ve Taciz

Teleset Group, çalışanlar için ilgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasına ve sürdürülmesine büyük önem verir. Tüm çalışanlara ve şirkete sağladıkları katkılara değer verilir. İnsan Kaynakları politikalarında, fırsat eşitliğinin korunması ile yasalarca korunan her türlü ayrımcılığı, fiziksel ya da sözlü tacizi hoş görmeme, en temel ve öncelikli konulardır.
Grup şirketleri içinde çalışanlar arasında ırk, cinsiyet, renk, milliyet, din, mezhep, yaş, maluliyet, cinsel yönelim veya siyasi görüş ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılması kabul edilemez. Bu kapsamda eleman seçimi, işe alım, yerleştirme, terfi, eğitim ve ücretlendirme; yalnızca vasıflar, performans, yetenekler ve deneyim temel alınarak gerçekleştirilir.
Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının cinsel davranışlarla ihlal edilmesi ve/veya bir kimsenin fiziksel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi cinsel taciz, fiziksel bir engele sahip çalışanın engeline yönelik yapılan her türlü saldırgan ve alaycı davranış ta engelli tacizi kapsamında değerlendirilmektedir. Bu tanımlara uyan her hangi bir davranışın sergilenmesi kesinlikle yasaktır. Bu davranışlarda bulunan çalışanların yanı sıra, şikayet/bildirimde bulunan ya da soruşturmaya yardımcı olan kişileri rahatsız eden çalışanlara da Teleset Group tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir.

Çocuk İş Gücü

Teleset Group tehlike içinde çalışma gerektiren pozisyonlarda 18 yaşın altındaki kişilerin çalıştırılmasını yasaklar. Şirketin çocuk işgücüne ilişkin yasağı, Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına ve İş Kanununa uygundur.

Rüşvet ve Yolsuzluk

Grup şirketlerin çalışanları herhangi bir devlet kuruluşu veya ticari kuruma, bunların çalışanlarına, bir başka kişiye/kuruma usulsüzlük teşkil edecek ya da algılanabilecek şekilde herhangi bir türden rüşvet, bahşiş veya başka yasadışı ödeme/menfaat teklif etmeyecek, ödemeyecek, vaat etmeyecek ve bunların yapılmasına müsaade etmeyecektir.
Grup şirketlerin çalışanları hiçbir şekilde, şirket ile herhangi bir iş ilişkisine sahip bulunan bir müşteri, tedarikçi veya bir kişi/kurumdan rüşvet, bahşiş veya başka yasadışı ödeme almayacak veya kendisine ya da yakınlarına şahsi menfaat sağlayan ya da öyle algılanabilecek teklifleri kabul etmeyecektir.

Hediye ve Promosyonlar

Şirket tarafından iş ilişkisinde bulunulan kişi ve kuruluşlara verilebilecek hediye ve promosyonlar Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Bu kapsamdaki hediye ve promosyonların dağıtımı için ayrıca izin almaya gerek yoktur. Bunların dışında, Teleset Group adına bir devlet görevlisi veya ticari ilişkide bulunulan diğer kurum yetkililerine vaat edilen, sunulan veya temin edilen hediyeler, eğlence, ikram ve yemek imkanları, tamamen iş ile ilgili, genel nezaket kuralları ile ticari gelenek, örf ve adetleri doğrultusunda, makul ve yasal olmalıdır. Bu içerikteki harcamalar için üst sınır 100 $ olarak belirlenmiş olup, üzerindeki harcamalar Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadığı müddetçe yapılamaz.
Şirket çalışanı bulunduğu konum nedeniyle sahip olduğu yetkiyi doğrudan veya dolaylı yoldan kişisel olarak maddi veya manevi kazanç sağlamaya yönelik olarak kötüye kullanamaz, ilişkide bulunulan kurum ve kuruluşlardan karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul edemez, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemelerini karşılatamaz. Bununla birlikte; çalışanımız talepte bulunmadığı, görevinde tarafsızlığını ve kararını etkilemediği veya etkilermiş gibi görünmediği sürece kurumsal promosyonlar, sarf malzemeleri ve benzeri hediyeler, her takvim yılı ve hediyeyi veren kurum ayrı olmak üzere toplam parasal değeri 100 $ aşmamak kaydı ile kabul edilebilir, üzerindeki hediyeler Bölüm Müdürü ve/veya Yönetim Kurulu onayı olmadan kabul edilemez. Böyle bir durumda yapılacak değerlendirmede, hediyenin ilgili coğrafya veya sanayi dalında geleneksel olup olmadığı ve özel bir avantaj sağlama beklentisi içinde olmadan açıkça verilip verilmediği göz önünde bulundurulur.

Çıkar Çatışmasından Kaçınmak

Çıkar çatışması durumu çalışanın özel çıkarları ile Teleset Group çıkarlarının çatışması halinde ya da ihtimalinde oluşur. Çalışanın pozisyonundan dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesi durumu da bir çıkar çatışması durumudur.
Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması ve Teleset Group imajını olumsuz etkileyebilecek durumlardan kaçınılması konularında tüm çalışanlar şahsi sorumluluğa sahip olup, bu gibi durumlarda aşağıdaki davranışları göstermek zorundadırlar:

* Çıkar çatışmasını takip ve tespit etmek.

* Çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atmak.
* Çıkar çatışmasının farkına varıldığında durumu üstlerine bildirmek.
* Çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden uzak durmak.

Teleset Group çalışanının, onun ailesinin veya bir yakınının, çalışanın şirket içerisindeki pozisyonundan faydalanarak şahsi menfaat sağlaması, vereceği iş kararlarından veya sahip olduğu gizli bilgilerden fayda sağlayabilecek kişi ya da organizasyonlarla yakın ilişki içine girmesi yasaktır.
Teleset Group bünyesindeki hiçbir çalışan, şirket operasyonlarından şahsen, aile üyeleri veya herhangi bir yakını lehine yarar sağlayamaz, şirket mülklerini, bilgilerini ve pozisyonlarını şahsi çıkarları için kullanamaz, şirket ile rekabete giremez.
Çalışanlar, müşteri ya da tedarikçi konumundaki şirketlerde aynı iş ile ilgili karar verme yetkisine sahip kişiler ile birinci derece akraba olmaları durumlarını üst amirlerine bildirmekle yükümlüdürler.
İş ilişkisi içerisinde bulunulan veya bulunulma potansiyeli taşıyan kişi ve kurumların gerçekleştirdiği yurt içi/dışı gezilere ya da özel davetlere katılım üst amir onayına tabidir.
Çalışanlar arasında akrabalık ilişkisi olması halinde işe alım, rotasyon, terfi ve atama durumlarında, aralarında yatay ve dikeyde organizasyonel bir bağ olmamasına dikkat edilir ve bu durumdaki çalışanlar grup şirketlerinde çalışan eş veya yakın akrabalarının terfi ve atama kararlarında etkili olamazlar.
Teleset Group’daki görevinden ayrıldıktan sonra grup şirketlerine satıcılık, yüklenicilik, danışmanlık ve benzeri şekillerde iş yapmak isteyen çalışanlar için Yönetim Kurulu onayı alınır. Böyle bir süreç söz konusu olduğunda Teleset Group menfaatleri doğrultusunda hareket edilmesi, ahlaki ve etik kurallara riayet edilmesi, süreç öncesi ve sonrasında çıkar çatışmalarının önlenmesi gerekmektedir.

Bilgi Güvenliği ve Kayıtlarda Doğruluk

Teleset Group şirketleri bünyesinde geliştirilen ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarını koruduğu gibi, müşteri, tedarikçi, rakip ve diğer firmalara ait patent, ticari sır, telif haklar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarına da saygı gösterir.
Müşteriler, tedarikçiler ve iş ilişkisinde bulunulan diğer kişi ve şirketler ile ilgili kamuya açık olmayan bilgileri ve yapılan anlaşmaları, hiçbir şekilde öngörülen amaç dışında kullanmaz, gerekli izinleri almadan üçüncü kişilerle paylaşmaz.
Şirket çalışanları işi gereği edindiği bilgileri ve kullandıkları belgeleri, her ne amaçla olursa olsun şirket içi ve dışındaki kişi ve mercilerle paylaşamaz, amacı dışında doğrudan ve dolaylı olarak kullanamaz. Üçüncü kişilerden gelen şirket için gizli kategorisine giren bilgi taleplerini üst yönetim onayı olmadan cevaplayamaz.
Şirket çalışanlarının ve iş başvurusu yapan adayların iş ilişkisinin doğasından kaynaklanan ve devamında gerekli olabilecek özlük bilgilerini amacı dışında kullanmaz, korur ve kişilerin rızası olmadan üçüncü kişilerle paylaşmaz.
Teleset Group, şirketlerinin tüm kayıtlarını doğru, eksiksiz, ilgili prensip, standart ve hukuki kurallara uygun olarak hazırlar ve arşivler. Bu kapsamda tüm çalışanlar yürüttükleri her türlü işlemde kayıt, belge ve dokümanların doğruluğunu ve yasalara uygunluğunu sağlamaktan sorumludur.

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Teleset Group tüm faaliyetlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedefler. Kaza, yaralanma ve sağlık riski oluşturan faktörlere maruz kalma riskini en aza indirmek için gerekli önlemleri alır, eğitim, bilinçlendirme ve denetleme sorumluluklarını yerine getirir.
Çalışanlar bu kapsamda oluşturulan kural, prosedür ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemlerin alınması konusunda ilgili bölümlere yardımcı olurlar.
İş yeri ve/veya çalışanlar için tehlike oluşturabilecek ya da yasa dışı nitelikteki eşya ve/veya maddelerin iş yerinde bulundurulması yasaktır.

Çevre Bilinci

Teleset Group, hem kendi çalışmalarında hem de tedarikçileri ve iş ortaklarının çalışmalarında çevreyi korumaya azami özen gösterir, çevre bilincini arttırmaya yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunur.
Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanır, israfını engeller. Faaliyetleri sonucunda oluşan atıkları ve her türlü kirlilik kaynaklarını kontrol altında tutar, uygulamalarında ilgili mevzuata ve standartlara uygun hareket eder.
Geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme imkanlarını araştırır ve işletmelerinde bu kazanımlardan yararlanır.

Sosyal Sorumluluk Bilinci

Teleset Group, sosyal sorumluluk bilinci ile toplumun sağlık, refah ve mutluluğuna yönelik faaliyetler içerisinde yer alır, daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gerçekleştirilen projelere destek verir.Toplumu ilgilendiren konulara duyarlılık göstererek, olumlu yönde gelişimine katkı yapmayı hedefler.

Görevde Özen Sorumluluğu

Çalışan, iş sözleşmesi ile üstlendiği işleri özenle yerine getirmekle ve işinin gerektirdiği yetkinlikleri kazanmak/geliştirmek, gerekli bilgiyi edinmek için girişimde bulunmakla yükümlüdür.
Çalışan görevlerini ilgili yönetmelik, görev tanımı, kural, prosedür ve talimatlar doğrultusunda yerine getirir. Kasıt, ihmal ve dikkatsizlik sonucu kuruluşa verdiği zararlardan sorumludur.
Çalışan, kendisine verilen işlerin gereğine göre astlarına dağıtılıp zamanında sonuçlandırılmasından, üst yöneticisi tarafından verilen talimatların en iyi şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.
Her çalışan kuruluşu temsil ettiği bilinciyle, kuruluşun itibarını üçüncü şahıslara karşı korumakla, kuruluşu zor duruma düşürecek davranış ve eylemlerden uzak durmakla yükümlüdür. Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranış ya da beyanda bulunamaz.
Her çalışan bağlantıda bulunduğu diğer çalışanlar, iş ortakları ve paydaşlarla ilişkilerini iş ahlakı ve etik davranış kurallarına bağlı olarak yönetmekle yükümlüdür, diğer çalışanları rahatsız edecek veya zarara uğratacak davranışlarda bulunarak iş ahengini bozamaz.
Çalışan tüm ilişkilerinde şirket çıkarlarını gözeterek karşılıklı yarar sağlamak amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranışlar sergilemeye özen gösterir.
Hiçbir çalışan, işiyle ilintili olarak üçüncü şahıs ya da kurumlardan yarar sağlayamaz, özel iş ilişkisine giremez, ödeme talep edemez ya da yapamaz.
Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen gösterir, bunları olası kayıp, suiistimal ve zararlara karşı korur.

İhlallerin Bildirim Yükümlüğü

Bu politikada belirtilen kuralların ihlal edildiğini öğrenen ya da şüphelenen çalışanlar, duruma göre aşağıdaki kanallardan bildirimde bulunmakla yükümlüdür:


* Bağlı Bulunduğu Yönetici ( sözlü/yazılı )
* İnsan Kaynakları Yöneticisi ( sözlü/yazılı)
* ik@telesetgroup.com mail adresi ( yazılı)


Bildirim ve soruşturma sürecinde hem bildirimi yapan ve hem de süreci yöneten kişilerin dürüstlük, objektiflik ve gizlilik konularına azami önem göstermeleri zorunludur. Yalan ve/veya iftira niteliğindeki kasıtlı bildirimler etik kural ihlali olarak değerlendirilir

Eğitim

Bu politikaya dair eğitimler yeni çalışanların işe başlama süreçlerinin bir parçasını oluşturmaktadır. Mevcut çalışanlarsa bu politikaya nasıl uyacakları ve uygulayacakları hakkında ilgili düzenlemelerle ilgili bilgilendirilecektir. Birlikte çalışılan kişi ve kuruluşlar işe başlama programlarının bir parçası olarak bu eğitimi alacaklardır

bottom of page